Będą nowe drzewa na Rynku. Nim jednak zostaną zasadzone i wyrosną, gmina pozbędzie się starych drzew i zarośli. To element przygotowań do "przejęcia" Rynku od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i jego kompletnej przebudowy po tym, jak wybudowana zostanie obwodnica Zatora.

Dziś Urząd Miejski poinformował o swoich planach. Czytamy w komunikacie:

Obecna na rynku  zatorskim zieleń nie ma charakteru zieleni komponowanej i zaprojektowanej umyślnie, nie ma cech stylowych i wyróżnia się przypadkowością. Drzewa iglaste są krótkowieczne, a część z nich  rośnie na osi widokowej kompozycyjnej pomiędzy ratuszem, a Kościołem i zamkiem. Gmina dokonała inwentaryzacji wszystkich drzew i krzewów, szczególnie pod kątem ich stanu zdrowotnego. W jej trakcie potwierdzono, że 8 drzew jest  w złym stanie fitosanitarnym (ubytki, posusz, podniesiona niebezpiecznie karpa korzeniowa, choroby i wykwity grzybowe, wadliwa budowa korony). Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie zezwolił na ich usunięcie, ale także na wycięcie pozostałych drzew i krzewów wskazując jednocześnie, że konieczna jest rekompozycja zieleni na terenie całego rynku. Ma ona polegać na wymianie przypadkowych, chaotycznych nasadzeń drzew i krzewów, które utraciły walory ozdobne. W ramach wykonanego przez Gminę projektu rekompozycji zieleni (który uzyskał akceptację konserwatora) wymianie mają podlegać wszystkie drzewa, za wyjątkiem brzozy, która ma być przycięta.  Zastąpi je nowa spójna kompozycja drzew i krzewów,  która  z całą pewnością  pozytywnie wpłynie na odbiór estetyczny. Ze względów ekonomicznych cały proces zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

1 etap – pod koniec października b.r. usuniętych zostanie 6 drzew oraz 4 krzewy, które zostaną zastąpione 9 lipami drobnolistnymi Rancho (prace dotyczyć będą dwóch większych kwater zieleni)

2 etap – w przyszłym roku wycinka dotyczyć będzie dwóch mniejszych kwater, usunięte będą 4 drzewa i 8 krzewów. W zamian posadzonych zostanie 6 lip drobnolistnych oraz zaproponowane w projekcie rekompozycji zieleni grupy krzewów (cis pospolity, róże, lilaki, hortensje, laurowiśnie).

Rekompozycja  zieleni rynku zakłada utrzymanie dotychczasowego przebiegu ciągów pieszych oraz  zachowanie powierzchni terenów zielonych. Nowy układ zieleni ułatwi w przyszłości zaprojektowanie nowego układu komunikacyjnego i urbanistycznego rynku i Placu Kościuszki po wybudowaniu obwodnicy miasta Zatora, planowanej na 2024 rok.