Będą wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zatorze. Komisarz Wyborczy w Krakowie wydał właśnie obwieszczenie. 

Wybory zarządzone zostały na 23 stycznia 2022 roku. Oto pełna treść komunikatu Komisarza Wyborczego w tej sprawie:

Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje. 

 

W związku z zarządzonymi na dzień 23 stycznia 2022 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Zatorze w okręgu wyborczym nr 3, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje: 

1) komitetowi wyborczemu partii politycznej, 

2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu, 

3) komitetowi wyborczemu organizacji, 

4) komitetowi wyborczemu wyborców. 

 

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III do dnia 29 listopada 2021 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Pl. Na Stawach 3 w godzinach pracy, tj. w poniedziałki od 8:00 do 16:00, w pozostałe dni od 7:30 do 15:30. 

 

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III, mogą zgłaszać kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Zatorze. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie (adres j. w.), w terminie do dnia 9 grudnia 2021 r. do godz. 15:30. 

 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Zator za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Zatorze, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 24 grudnia 2021 r. 

Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Miejską Komisję Wyborczą w Zatorze więcej niż jednej listy kandydatów na radnego. 

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 10 stycznia 2022 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 18 stycznia 2022 r. 

 Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Burmistrza Zatora do dnia 14 stycznia 2022 r. 

 Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 25 kwietnia 2022 r.). 

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych. 

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej. Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: krakow.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl. 

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego. 

 

Komisarz Wyborczy w Krakowie III 

Bartłomiej Migda

 

W dniu 12 listopada ukazało się obwieszczenie Komisarza, w którym czytamy:

"Informuję o wygaśnięciu - z dniem 22 października 2021 roku - mandatu radnego Bogdana Bieńka z listy 18 zgłoszonej przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZATOR w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach do Rady Miejskiej w Zatorze, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku - w związku z utratą prawa wybieralności".

Więcej na ten temat na stronie zator.pl